Енергетичний факультет

Декан факультету
Доцент, к.т.н. Глущенко Олена Леонідівна
тел.: (0569) 55-18-87
e-mail: elg1@ukr.net
Заст. декана:
доцент, к.т.н. Клімов Роман Олександрович
тел.: (0569) 55-18-87, (0569) 55-15-69

Навчальний процес на енергетичному факультетi проводиться за програмами, якi вiдповiдають сучасним свiтовим стандартам, за новiтнiми методиками, в аудиторiях i лабораторiях з необхiдними технiчними засобами.

Зi студентами працюють висококвалiфiкованi i досвiдченi спецiалiсти, серед них бiльш, нiж двi третини - доктори i кандидати наук.

Завдяки iснуючим iнтеграцiйним зв'язкам студенти забезпечуються базами практики на провiдних пiдприємствах з передовими хiмiко-технологiчними процесами i сучасним обладнанням.

До послуг студентiв одна iз старiших у регiонi спецiалiзована бiблiотека технiчної лiтератури, читальный зал, комп'ютернi класи. Висока технiчна оснащенiсть навчального процесу сприяє пiдготовцi висококвалiфiкованих фахiвцiв. На енергетичному факультетi ви маєте змогу:

  • пiдготуватися до вступу через систему доунiверситетської пiдготовки;
  • отримати вищу освiту (бакалавр, спецiалiст, магiстр);
  • вчитися за денною, заочною формою навчання та формою екстернату;
  • отримати другу вищу освiту, пiдвищiти квалiфiкацiю;
  • пiдготувати кандидатську чи докторську дисертацiю;
  • отримати консультацiю квалiфiкованих фахiвцiв з питань освiти, науки;
  • органiзувати семiнар, конференцiю, виставку науково-технiчних досягнень.